Prezentare FLAG Satu Mare

FLAG Satu Mare este un grup de acţiune pentru pescuit cu personalitate juridică, constituit în baza prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. FLAG Satu Mare este format din reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public şi privat.

În vederea respectării condițiilor de eligibilitate impuse de documentele reprezentative europene și naționale s-a avut în vedere alegerea unei componențe echilibrate și reprezentative pentru zona selectată, formată din parteneri publici (30,77% - respectiv 8 parteneri), parteneri privați inclusiv din sectorul pescăresc (65,38% - respectiv 17 parteneri) și societatea civilă (3,84% - respectiv 1 partener).

Definirea zonei pescărești

Zona unde se dorește punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității acoperă localități situate în 2 județe, respectiv Satu Mare (29 localități) și Bihor (1 localitate). Teritoriul pe care se va implementa strategia este inclus în zona pescărească Someș – Tur – Crasna – Ier și îndeplinește cumulativ următoarele criterii specifice de eligibilitate solicitate în ceea ce privește teritoriul și populația, respectiv:are o populație de 112.368 locuitori; suprafața zonei pescărești este de 1.902,46 Km2; zona este coerentă din punct de vedere funcțional în privința aspectelor geografice, economice și sociale.

Teritoriul se află pe cursul Someșului și a apelor curgătoare Someș, Tur, Cransa și Ier, pescuitul reprezentând o activitate economică în zonă. Sectorul pescăresc din cadrul parteneriatului conține 6 unități de acvacultură.

  • UAT-uri componente ale zonei de pescuit și de acvacultură

Nr. crt.

Denumire UAT/cartier

Suprafață (km2)

1

Comuna Dorolţ

34,67

2

Comuna Odoreu

47,17

3

Comuna Turulung

57,62

4

Comuna Vetiş

55,35

5

Oraş Livada

116,13

6

Comuna Tiream

54,76

7

Comuna Căuaş

94,27

8

Comuna Santău

82,95

9

Oraş Ardud

142,36

10

Comuna Viile Satu Mare

80,59

11

Comuna Păuleşti

60,43

12

Comuna Botiz

36,34

13

Comuna Agriş

24,22

14

Comuna Micula

37,70

15

Comuna Lazuri

70,72

16

Comuna Doba

68,81

17

Comuna Moftin

129,13

18

Comuna Căpleni

31,15

19

Comuna Cămin

18,52

20

Oraş Carei

102,31

21

Comuna Foieni

40,37

22

Comuna Ciumeşti

47,99

23

Comuna Pişcolt

71,04

24

Comuna Petreşti

29,45

25

Comuna Andrid

62,31

26

Comuna Pir

41,09

27

Comuna Săuca

52,70

28

Comuna Cehal

65,43

29

Comuna Săcăşeni

82,65

30

Comuna Sălacea

64,23

TOTAL zonă de pescuit și acvacultură

1.902,46 Km2

 

Menţionăm că nici unul din membrii FLAG Satu Marenu fac parte dintr-un alt FLAG finanţat din POPAM.

Unităţile de acvacultură[1] din zona de pescuit şi acvacultură acoperită de FLAG Satu Mare sunt următoarele:

Nr. crt.

Denumire partener care reprezintă sectorul pescăresc

Unitate de acvacultură

Suprafaţă

Licenţă de acvacultură

Specii

1.

Intercomexim Bercu SRL

Amenajarea piscicolă Bercu Nou – crescătorie

59 ha

0322/

31.03.2010

CA, CAs, R

Amenajarea piscicolă Bercu Nou – pepinieră

30,8 ha

0566/

26.10.2011

CA, CAs, R

2.

Piscicola S.A Satu Mare

Amenajarea piscicolă Adrian – crescătorie

306,11

ha

0007/

12.02.2013

CA, CAs, R, STUR

Amenajarea piscicolă Adrian – pepinieră

5,23 ha

0006/

12.02.2013

CA, CAs, R, STUR

3.

Aquator Halasz SRL

Fermă intensivă de creştere şi prelucrare a somnului african

7 ha

039/

17.07.2015

 

Somn african, Sturion, Păstrăv, Ciprinide autohtone si asiatice, Știucă, Șalău, Sânger

4.

Lac Târsan SRL

Amenajarea piscicolă Tiream

 

6,18 ha

0060/

21.12.2015

 

Ciprinide autohtone si asiatice, Știucă, Șalău, Somn

 

Cu excepţia unităţilor de acvacultură administrate de partenerii FLAG Satu Mare, menţionate mai sus, pe teritoriul UAT-urilor care fac parte din teritoriul FLAG-ului se mai regăsesc și unităţile de acvacultură[2] din tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Administrator - Localizare in teritoriu

Unitate de acvacultură

Suprafaţă (ha)

Licenţă de acvacultură

Specii

1

SC Lacul de Pescuit Turulung SRL

UAT Turulung

Amenajarea piscicolă Turulung

1,8

0035/

27.05.2013

CA, CAs, R, Stur

2

Coza Matei Valerian PFA

UAT Cauas

Amenajarea piscicola sat Ghenci, Com. Cauas

0,97

0026/

12.05.2015

CA, CAS, stiuca, salau, somn, sturion

3

SC VALNOVA SRL

UAT Moftin

Amenajarea piscicola moftin - crescatorie

 

107,64

 

0039/

03.05.2012

 

CA, CAs, R

 

4

SC GTR Grup SRL

UAT Sauca

Acumularea Becheni GTR Grup

23

0024/

29.04.2015

CA, Cas, stiuca, salau, somn, sturion

5

Barbos Simion

UAT Agriș

Amenajare piscicolă Agriș

1,7

-

CA, Cas

6

SC Ordog Nagy Agroprest SRL

UAT Salacea

Amenajarea piscicolă Sălacea - crescătorie

35

0332/

09.04.2010

CA, Cas, R

NOTĂ! În cadrul unităților de acvacultură, existente la nivelul teritoriului, s-a identificat un număr mediu de 42 lucrători în acvacultură (conform Anexei E).